Pályázati Felhívás

Az MTA KFKI Részecske- és Magfizikai Kutatóintézet igazgatója pályázatot hirdet
fiatal kutatói álláshelyek betöltésére.
 
 
Az KFKI RMKI-ban kísérleti és elméleti tudományos alapkutatás és műszaki, mérnöki fejlesztés folyik a magfizika, a részecskefizika, a gravitációelmélet, az űrfizika és űrtechnika, az anyagtudományok, a fúziós plazmafizika, az atom-optika, a számítógépes idegtudomány és az információ technológia területén. A felvételt nyerő pályázók feladata tudományos kutatómunka végzése a honlapon közzétett kutatási témák, de azok közül is elsősorban az alábbiak egyikében:
 
  • Kollektív jelenségek keresése nagy multiplicitású proton-proton és centrális nehézion ütközésekben
  • Kapcsolható átmenetifém-vegyületek tanulmányozása szinkrotronsugárzással
  • Az LHC és ELI kísérletekben kialakuló időfüggő erős terekben történő részecskekeltés elméleti vizsgálata

 Összes Fiatal Kutatói Téma

 
Pályázhatnak elsősorban az idén végző, szakirányú képzettségű egyetemi hallgatók, a korhatár 30 év, kivételes esetben 35 év. Ezen pályázók pályázatának elbírálásánál előnyt jelent, ha a pályázó jelentkezett valamelyik szakirányú Doktori Iskola hallgatójának is. Az alkalmazás 2011. szeptember 15-i kezdettel 3 éves határozott időtartamra szól (amely a témához kapcsolódó külföldi ösztöndíj időközbeni elnyerése esetén ennek időtartamával, de legfeljebb két évvel meghosszabbítódhat). A bérezés a közalkalmazotti törvény előírásai szerint történik. A pályázatokat az RMKI igazgatójához (1121 Budapest, Konkoly Thege út 29-33.) lehet egy példányban benyújtani, a beérkezési határidő:
 
2011. július 1. 15:00 óra
 
A pályázatnak tartalmaznia kell:
· a pályázó kutatási elképzeléseinek tömör vázlatát,
· nyelvismerete fokának megjelölését
· legalább egy olyan egyetemi oktatójának nevét, akitől a pályázóról vélemény kérhető.
A pályázathoz mellékelni kell:
· a pályázó részletes szakmai életrajzát,
· egyetemi leckekönyvének másolatát*,
· nyelvvizsgabizonyítványainak másolatát*,
· amennyiben a záróvizsga eredménye a leckekönyvbe még nincs bejegyezve, akkor az
egyetem igazolását a záróvizsga letételéről, illetve annak eredményéről (legkésőbb a
személyes meghallgatáskor),
· diplomával rendelkező pályázó esetén a diploma másolatát*
,
· amennyiben a pályázó már Doktori Iskola hallgatója, vagy Doktori Iskolába jelentkezett,
akkor az egyetem erre vonatkozó igazolását,
· a pályázó postai címét és egyéb elérhetőségi adatait (telefon, fax, e-mail).
 
A pályázatok elbírálása során sor kerül a pályázók személyes meghallgatására, előreláthatólag 2011. július 5-én, kedden. Az eredményről a pályázók 2011. július 31-ig értesítést kapnak.
 
Budapest, 2011. május 13.
 
Szőkefalvi-Nagy Zoltán
igazgató
s.k.
 
 
*elegendő egyszerű, nem hitelesített másolatot benyújtani